Gemak Verhuur

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN GEMAK VERHUUR B.V. 

Artikel 1 Definities

In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: de besloten vennootschap Gemak Verhuur B.V.

 • Huurder: de wederpartij van Verhuurder.

 • Huurobject: het object dat de huurder huurt van de verhuurder.

 • Huurovereenkomst: de tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur/verhuur van een huurobject.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door Verhuurder.

2.2     Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden / Huurovereenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de Voorwaarden / Huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3     De Voorwaarden gelden ook voor andere Huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij Huurder en Verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1     Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Verhuurder kan door Verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Verhuurder de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

3.2     Opgaven en specificaties van Verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

3.3     Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.

3.4     Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan Verhuurder te worden medegedeeld.

Artikel 4 Huurprijs en Zekerheid

4.1     Alle prijzen van de zijde van Verhuurder zijn exclusief BTW en exclusief verzekeringsbijdrage. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover er nog extra kosten zijn , bijvoorbeeld transportkosten, onderhoud, brandstof, olie, reiniging, kilometerstanden en milieuheffing kan Verhuurder deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.

4.2     De minimale huurperiode bedraagt één dag. De huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 (acht) uren per dag / 40 (veertig) uren per week. Extra draaiuren worden belast met 50% van het uurtarief tot een maximum van 160% van de huurprijs bij continu draaien van het Huurobject. De dagprijzen van de Verhuurder zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 1 dag, gelijk aan de openingstijden van de Verhuurder en de weekprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 1 week, gelijk aan de openingstijden van de Verhuurder. Bij de machines met een urenteller is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag.

4.3     Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan Verhuurder het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen Verhuurder van Huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft.

4.4     Indien naar het redelijke oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van Verhuurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5 Betaling

5.1     Hetgeen Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij Verhuurder, hetzij door overboeking naar een door Verhuurder aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.

5.2     Indien en voor zover (enig deel van de) huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is Verhuurder, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:

(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5 % per maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand én

(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder. Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan Verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is Verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verhuurder kan voorts alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn rechten tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van Verhuurder tegen Huurder minimaal €1250,-.

5.3     Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die Verhuurder in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Eén en ander geldt voor zover Verhuurder niet anders bepaalt.

5.4      Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Huurder niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van Verhuurder.

Artikel 6 Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

6.1     Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door Verhuurder aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van Verhuurder, die, respectievelijk dat, Verhuurder aangeeft. Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en Verhuurder ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.

6.2     Indien Huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan Verhuurder is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is Verhuurder gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat Verhuurder aan Huurder heeft aangezegd.

6.3     Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade.

6.4     De Huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, indien daar door de Verhuurder naar wordt gevraagd.

Artikel 7 Gebruik

7.1     Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:

(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;

(b) dat Huurder het Huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die Verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;

(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;

(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het Huurobject;

(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de Verhuurder is verkregen.

7.2     Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

7.3     Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

7.4     Indien Verhuurder de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden. 

Artikel 8 Beslag; aanspraak van derden

8.1     Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht Verhuurder hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Verhuurder te geven instructies te handelen. Verhuurder is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te stellen.

8.2     Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan Verhuurder toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor Verhuurder, is Huurder gehouden Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 9 Gebreken

9.1     Onverminderd het in 5.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen één werkdag schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade door Verhuurder.

9.2     Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig) overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

9.3     Verhuurder zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging, gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van Verhuurder onverwijld ter beschikking van Verhuurder op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van Verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. Verhuurder kan aan Huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van Verhuurder, behoudens indien en voor zover Verhuurder aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (I) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (II) toedoen of nalaten van derden voor wie verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

9.4     Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdagen in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.

9.5     Indien (I) Verhuurder ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen, (II) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en (III) er door Verhuurder geen vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van Verhuurder genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien Verhuurder daarom op de voet van het bepaalde in 8.3, laatste zin, heeft verzocht.

Artikel 10 Verlies of vergaan van het huurobject

10.1   Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van Verhuurder de huurwaarde op dat moment van het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.

10.2   Tenzij Verhuurder na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in de zelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.

10.3   Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen – bijvoorbeeld gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed Huurder verwacht mag worden -, komt schade die Verhuurder dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

10.4   Alle veroorzaakte schade aan het gehuurde object ontstaan na ondeskundig gebruik of ondeskundige reparaties door derden of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd zal de verhuurder herstellen of laten herstellen op kosten van de huurder.

10.5   1. De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Wederpartij die de zaken door Gemak Verhuur B.V. aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

 1. Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden/lossen, aan –of af- koppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Gemak Verhuur B.V., geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.

 2. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, in- dien is overeengekomen dat de zaken door Gemak Verhuur B.V. bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Weder- partij.

Artikel 11 Teruggave na einde Huurovereenkomst

11.1   Bij het einde van de Huurovereenkomst dient: (a) Huurder het Huurobject onverwijld te retourneren, of in ieder geval uiterlijk de volgende werkdag tussen 07.00 en 08.00 uur bij het bedrijfspand van Verhuurder. Of: (b) Huurder aan Verhuurder mededelen dat het Huurobject weer ter beschikking van de Verhuurder staat. Na deze mededeling draagt Verhuurder er zorg voor dat het Huurobject binnen een redelijke termijn bij Huurder wordt opgehaald. In de periode gelegen tussen de mededeling en het ophalen van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op Huurder. Of:

11.2   Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan Verhuurder door het Huurobject aan Verhuurder ter beschikking te stellen op de plaats waar Verhuurder het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

11.3   Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 10.1, aan Verhuurder de onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.

11.4   Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom van Verhuurder, die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht van Verhuurder om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.

11.5   Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Verhuurder vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft Verhuurder recht op volledige vergoeding van alle schade, die Verhuurder lijdt als gevolg van het tekortschieten door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is Verhuurder alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

11.6   Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor Verhuurder ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.

11.7   Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan Verhuurder om laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.

Artikel 12 Ontbinding Huurovereenkomst

12.1   Verhuurder is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: (a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden. (b) ten aanzien van Huurder om surseance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht; (c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd; (d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd; (e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat; (f) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst.

12.2   Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in 11.1.

12.3   Alle uit ontbinding, als sub 11.1 bedoeld, voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van Verhuurder opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade

13.1   Onverminderde het elders in deze Voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid voor schade van Verhuurder jegens Huurder uit hoofde van of in verband met (een) Huurovereenkomst(en) tussen Verhuurder en Huurder dat:

 1. Verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk;

 2. Verhuurder voor andere schade dan onder a. genoemd in totaal slechts aansprakelijk te houden is tot een bedrag van maximaal €25.000,-. De eventueel door Verhuurder aan Huurder verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Verhuurder in voorkomend geval door verzekering is gedekt. De onder a. en b. vermelde limieten gelden niet, indien Huurder aantoont dat de schade, waarvoor Huurder Verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van Verhuurder.

13.2   Indien er sprake is van aansprakelijkheid van Verhuurder geldt deze alleen voor directe schade en niet voor indirecte schade. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor Huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor Verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient Huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 48 uur na die gebeurtenis, Verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat Huurder een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Huurder jegens Verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die conform het in de vorige alinea bepaalde tijdig aan Verhuurder is gemeld.

13.3   Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door Verhuurder aan Huurder verhuurde Huurobjecten, behoudens voor zover Huurder aantoont dat, die aanspraken schade betreffen waarvoor Verhuurder mede met inachtneming van het in 12.1 en 12.2 bepaalde jegens Huurder aansprakelijk zou zijn, indien Huurder Verhuurder voor die schade zou hebben aangesproken. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die Verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

Artikel 14 Verzekering

14.1   Indien Verhuurder het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dat:

 1. Huurder als een ‘goed huisvader’ voor het Huurobject dient zorg te dragen;

 2. Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan Verhuurder dient te melden;

 3. Huurder gehouden blijft aan Verhuurder de schade te vergoeden, die Verhuurder als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door Verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Verhuurder heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

 4. Gemak Verhuur B.V. verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die Gemak Verhuur B.V. dient te vrijwaren, komt evenwel:

 5. Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;

 6. Het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;

 7. Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade

 8. Boetes, bekeuringen en/of kosten voor Gemak Verhuur B.V., die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/ hulppersonen / andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;

 9. Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt

Schade en risico regeling

Voor de schade en risico regeling wordt een toeslagpercentage van 4% over de huursom van de verzekerde huurobjecten berekend.

In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per huurobject voor rekening van de Huurder van:

 1. Huurobject waarde onder €  500,- eigen risico € 500,-

 2. Huurobject waarde tussen € 2.500,- en € 5000.- eigen risico € 1.250,-

 3. Huurobject waarde tussen € 5.000,- en € 10.000.- eigen risico € 2.250,-

 4. Huurobject waarde boven € 10.000,- eigen risico € 3250,-

Algemene uitsluitingen

 1. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de Huurder en/of diens personeel die een gevolg is van te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het object.

 2. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de Huurder en/of diens personeel.

 3. Indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen van de Verhuurmedewerker, het huurcontract of productiehandleiding niet aantoonbaar door Huurder zijn opgevolgd.

 4. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC, Wibon en Crow of toestemming van de kabel/leiding eigenaar of beheerder).

 5. Indien de Huurder het gehuurde huurobject doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan derden afstaat.

 6. Indien Huurder het gehuurde heeft gebruikt of heeft laten gebruiken voor andere doeleinde dan waarvoor het gehuurde bedoeld is.

 7. Schade welke niet direct door het gehuurde object veroorzaakt is.

Artikel 15 Hoofdelijkheid

15.1   Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Verhuurder voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 16 Overdracht rechten en verplichtingen

16.1   Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

16.2   Verhuurder heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden overgedragen.

Artikel 17 Overmacht

17.1   Indien tijdens de uitvoering van de Huurovereenkomst blijkt dat deze ten gevolge van aan verhuurder niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, heeft verhuurder het recht te vorderen dat de Huurovereenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk is, behoudens wanneer die uitvoering door overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien verhuurder door overmacht is verhinderd de Huurovereenkomst na te komen is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet worden gehouden aan enige levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.

17.2   Voor verhuurder gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten haar schuld de tijdige nakoming van de Huurovereenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, prik- en/of stiptheidsacties en uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen, een en ander voor zover aan verhuurder met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken. Eveneens als overmacht zullen gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, brand, ongeval of ziekte van personeel en bedrijfsstoring.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1   Op de Huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2   Alle geschillen die over of naar aanleiding van de Huurovereenkomst ontstaan, waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.